Familiegruppen – et tilbud til hele familien

I Familiegruppen er børn og forældre sammen i et trygt og inkluderende fællesskab, hvor den enkelte families netværk udvides. Aktiviteterne tager udgangspunkt i en mentaliserings-baseret tilgang og tilrettelægges, så de matcher familiernes behov og udviklingspotentiale.

Udover gruppens netværksfunktion er målet, at både forældre og børn gennem leg, samtaler og øvelser får sprog for følelser og sammen øver sig i f.eks. at komme godt igennem konflikter og falde til ro.

Alle familier har brug for tryghed for at komme i trivsel. I Familiegruppen hjælper vi med udfordringer, så familierne får større tillid til at kunne klare sig.  Det giver tryghed og håb for både voksne og børn.

Familiegruppen er organiseret i samarbejde med Team – ung, en gruppe unge frivillige på tværs af kulturer fra FGU, der sammen med en kok og søskende i familierne laver og serverer sund mad i familiegruppen. For at imødekomme familiernes behov er der også gruppeforløb til mindre søskende. Alle familier / frivillige spiser sammen som afslutning på dagen.

Kender du en familie, der kunne have behov for at være med i en Familiegruppe? Kontakt tværkulturel koordinator Pernille Krohn Juhl Jensen tlf. 91 16 99 16 / fts.svendborg@gmail.com

.

In the Family Group, children and parents gather together in a safe and inclusive community, where the individual family’s network expands. The activities are based on a mentalization-based approach and are organized to match the families’ needs and development potential.

In addition to the group’s networking function, the goal is that both parents and children through play, conversations and exercises acquire language for emotions and practice together in e.g. getting through conflicts and calming down.

All families need security to thrive. In the Family Group, we help with challenges so that families have more confidence in being able to take care of themselves..  It provides security and hope for both adults and children.

The family group is organized in collaboration with Team – young, a group of young volunteers across cultures from FGU, who together with a chef and siblings in the families make and serve healthy food in the family group. To meet the needs of families, there are also group courses for smaller siblings.

All families/volunteers end the day eating together.

Do you know a family that might need to join a Family Group? Contact cross-cultural coordinator Pernille Krohn Juhl Jensen tel. 91 16 99 16 / fts.svendborg@gmail.com